KRONIKK

Forutsetninger for ytringsfrihet

Åpenhet i forvaltningen er avgjørende for om Norge også i fremtiden skal være fremst på ytringsfrihet

Publisert Sist oppdatert
OM SKRIBENTEN: Kjetil Landrog er generalsekretær i Arkivforbundet og medlem i redaksjonsrådet til AKSESS.

Arkivforbundet leverte i januar et høringsinnspill til Kultur- og likestillingsdepartementet til høringen om Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Kommisjonen har mange interessante betraktninger om hvordan man kan arbeide mot feilinformasjon, men særlig hvordan man kan bidra til at forvaltningen er åpen, og at innbyggerne som hovedregel skal få tilgang til dokumenter og saksbehandling.

Betydningen av innsikt

Arkivforbundet er positive til flere av kommisjonens anbefalinger og mener at disse bør følges opp. Mange tema som drøftes i utredningen, er også viktige for arkivsektoren, og det vil heller ikke være mulig å nå målsettingene uten at vi som jobber med arkiver, er bidragsytere.

Arkivfeltet har en sentral rolle når det gjelder å høste og sikre dokumentasjon, samt sørge for tilgjengelighet til dokumentasjon. Det inkluderer også arkivtjenestenes veilederrolle for forvaltningen. Samlet sett er dette vesentlig for å sikre åpenhet i forvaltningen slik at en skaper tillit og motvirker mistro og konspirasjonsteorier.

Arkivforbundet er enig i at det er behov for en kontinuerlig trening i kildekritikk for hele befolkningen. Kommisjonen anbefaler at det skal være kursing blant annet i bibliotekene. Vi mener i tillegg at innsikt i arkivene, som det å se arkiver fysisk eller få besøk av de som arbeider med dokumentasjon, kan være viktig for å forstå kilder og dokumenter. Eksempelvis kan Digitalarkivet løftes frem som et sted der store mengder kilder finnes transkribert og skannet.

NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale - Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Mange tema som drøftes i utredningen, er også viktige for arkivsektoren, og det vil heller ikke være mulig å nå målsettingene uten at vi som jobber med arkiver, er bidragsytere.

Det haster!

Kommisjonens vurdering om at det haster med å ta tak i de arkivmessige utfordringene som digitalisering av offentlig sektor har skapt, støttes av oss i Arkivforbundet. Dette gjelder særlig kritikken av at arbeidet med ny arkivlov og forskrift tar for lang tid.

Vi deler også kommisjonens kritikk av at departementet ikke følger opp og utreder det opprinnelige arkivlovutvalgets fremtidsrettede forslag om for eksempel sektorovergripende dokumentasjonsplikt, treffsikker informasjonstilgang og friere søk.

Arkivforbundet mener at vi har et gammelt og utdatert sett av lovverk og forskrifter innen arkivfeltet, noe som fører til at arkiv og dokumentasjon går tapt. Konsekvensen er redusert innsyn og åpenhet i forvaltningen. Vi deler også kommisjonens syn om at en bør arbeide med å få på plass innebygd arkivering, slik at dokumentasjon ikke så lett går tapt.

Et annet forslag kommisjonen hadde, var å se på arkivloven og offentlighetsloven i sammenheng. Arkivforbundet tror det vil være klokt. Vi synes også det bør settes i gang et forskriftsarbeid innen arkivloven er vedtatt, og at det bør settes i gang med utredninger om sektorovergripende dokumentasjonsplikt.

Behov for styrking

Vi foreslår at tilsyn fra Arkivverket bør styrkes, og at det må tilføres økte ressurser rundt om i kommunene til arkiv og dokumentasjon. Vi mener også at det er vesentlig at Arkivverket som arkivmyndighet og de kommunale arkivinstitusjonene får en sentral rolle i oppfølging av arbeidet med å heve nivået i primærkommunene.

Kommisjonen problematiserer også at flere private aktører som utfører viktige samfunnsoppgaver, ikke er underlagt offentlig tilsyn og arkivering. Arkivforbundet er enig i at dette er en utfordring. Rettighetsdokumentasjon må bli tatt vare på, uansett hvem som utfører tjenester på vegne av samfunnet. Det er flere eksempler på at viktig rettighetsdokumentasjon har blitt slettet, slik at sårbare innbyggere ikke har fått rettighetsvederlag.

Arkivforbundet arbeider for en helhetlig samfunnsdokumentasjon og at det i større grad må tas vare på historie og arkiver fra privat sektor. Det vil være uheldig for fremtidens forståelse av vår samtid om den store forskjellen mellom mengden bevart dokumentasjon i offentlige arkiver og privatarkiver fortsetter. Et mulig virkemiddel for å redusere denne ulikheten er å øke utviklingsmidlene for arbeid med privatarkiv. Derfor foreslår vi at potten øker.

Arkivforbundets anbefalinger:

 • Det må bli fortgang i arbeidet med ny arkivlov.
 • Forskriftsarbeidet rundt arkiv må komme raskt i gang.
 • Offentlighetsloven og arkivloven bør sees i en sammenheng.
 • Det bør skje en gjennomgang av offentlighetsloven.
 • En bør utvide virkeområde i offentlighetsloven og arkivloven, slik at også private aktører som utfører tjenester på vegne av det offentlige, har dokumentasjonsplikt.
 • Arkivsektoren har også en viktig rolle når det gjelder veiledning og opplæring for å hindre desinformasjon og feilinformasjon i samfunnet. Dette må inn i forslagene som omhandler opplæring i kildebruk.
 • Det må bli en bedre opplæring i innsynsrettighetene internt i forvaltningen, og her vil arkivsektoren være sentral.
 • Det må arbeides med å få til innebygd (automatisk) arkivering.
 • Tilsynet må styrkes og økte ressurser disponeres til arkiv og dokumentasjon.
 • Det må arbeides for en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon, og utviklingsmidler for privatarkiv må økes.
 • Det bør gjøres kjent hvem som bryter offentlighetsloven.
 • Det bør gis innsyn i hvilke datasystemer og tekniske verktøy det offentlige benytter seg av.

Hele høringssvaret kan leses på arkivforbundet.no.

Powered by Labrador CMS