Litt historikk 

Arkheions forsider de første 20 årene, fra oppstarten i 1997 til 2017. Oppslag fra Arkheion nr. 2 2017.

Fra Arkheion til Aksess 

Aksess kan ses som en videreutvikling av det kommunale arkivtidsskriftet Arkheion, som startet opp i 1997 og som har vært under utvikling siden, med stadig nye institusjoner med i samarbeidet. 

Publisert Sist oppdatert

Arkheion startet opp som samarbeid mellom fire institusjoner, og utviklet seg gjennom 24 år med utgivelser til å bli et fagtidsskrift for landets kommunale arkivsektor. 

Arkheion nr. 2 2021 var den siste utgaven som kom ut før KAI-miljøet gikk inn i samarbeidet om det nye tidsskriftet Aksess. Design: Linn Liverød.

Nå ønskes det å tenke enda større, det vil si et tidsskrift for hele sektoren, alle forvaltningsnivå, enten det er privat eller offentlig, depot eller danning, enten leseren er arkivnerd, arkivbruker, beslutningstaker eller fra den nysgjerrige allmenheten.

Da arbeidet med Aksess startet opp i 2022, hadde Arkheion 20 kommunale eiere - og disse ble enige om å gå inn i et treårig prosjekt (2022-2024) i samarbeid med utgiver ABM-media AS, med et felles mål om å etablere et nytt uavhengig tidsskrift for hele sektoren, ikke bare den kommunale delen.  

Informasjon på dugnad 

Arkheion var et samarbeids- og dugnadsprosjekt , bladet kom ut to ganger per år, var på rundt 40 sider, og  inneholdt informasjon og erfaringsdeling fra eierne. Redaktørvervet hadde gått  på omgang mellom institusjonene, men hadde ligget hos Vestfoldarkivet med undertegnede som redaktør siden 2016.    

Hvordan Arkheion oppsto

Våren 1997 gikk fire kommunale arkivinstitusjoner sammen om å lage et felles informasjonsblad istedenfor hvert sitt. Erfaringene hadde vist at det å lage slike informasjonsblad var en ressurskrevende affære for små institusjoner, og løsningen ble å slå seg sammen. 

De fire første institusjonene var: 

  • Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA)
  • Aust-Agder Arkivet (AAA)
  • Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) 
  • IKA Rogaland

Navnet Arkheion ble valgt fordi ordet (av gresk; ἀρχεῖον) referer til archons (magistraten) bolig, der viktige statsdokumenter ble arkivert og tolket under magistratens myndighet.  

Aller første utgave av Arkheion kom ut våren 1997,

Første utgave var på 28 sider og hadde blant annet saker som handlet om nye bestemmelser knyttet til kassasjon og nye forskrifter til Personregisterloven. Målsetningen var Arkheion skulle gi et godt tverrsnitt av "det som rører seg i det kommunale arkivmiljøet", som det sto i den første lederen.Noe av tanken med Aksess er at det ikke bare skal handle om det kommunale arkivmiljøet, men hele sektoren, hele feltet.

Synliggjøring og nettverksbygging

I den aller første lederen skrev redaktør Magne Rege fra IKAVA at Arkheion var «en sterk erkjennelse av at informasjon er en viktig del av virksomheten i arkiver som våre. Generelt sett er arkivinstitusjoner for lite flinke til å prioritere utadrettet informasjon. Det er egentlig litt forbausende, for vi mener vel at det vi driver med er viktig også for samfunnet rundt oss? Vi har rimelig god kontakt med medlemskommunene våre, og vi håper dette bladet vil styrke og utvikle denne videre.»

Videre skrev han: «Bladet er også en synliggjøring av bredden i det kommunale arkivinstitusjonsmiljøet og det nettverket som er bygd opp det siste tiåret. Fra ett interkommunalt arkiv og et par byarkiver på midten av 80-tallet har vi nå fått et kommunalt arkivlandskap med 6 interkommunale arkiver, 4 byarkiver, 6 fylkesarkiver og Samisk Arkiv. Dette må vel nærmest betegnes som en eksplosiv vekst. Alle disse kommunale arkivinstitusjonene innebærer også at det er bygd opp en betydelig kompetanse i kommunale arkivspørsmål i disse årene, og denne er også i stadig vekst. Vi håper nærværende blad gir klart uttrykk for det. De kommunale arkivinstitusjonene utgjør et landsomfattende arkivnettverk for utveksling av ideer, opplegg, rapporter m.m. Dette samarbeidet kan utvikles videre, og vi håper at bladet vil medvirke til det. Bare sammen kan vi få den posisjon i det norske arkivmiljøet som vi bør ha.»

Utvidet KAI-samarbeid

PS. Forkortelsen KAI står for kommunale arkivinstitusjoner. 

Den neste KAI-institusjonen som ble del av Arkheion-samarbeidet, var IKA Kongsberg. Dette var i slutten av 1999. I 2003 kom det med ytterligere sju institusjoner og to i 2005. I 2015 var antallet medeiere opp i 18. Det høyeste antallet var 23, men det var før regionreformen. 

De 20 KAI-institusjonene som var medeiere i Arkheion da det gikk inn i Aksess, var: 

Disse institusjonene mottar nå Aksess istedenfor Arkheion, og Aksess sendes også ut til deres eiere (kommuner og fylkeskommuner) - fra nord til sør. 

Treårig prosjekt 

Utgiver ABM-media AS er et ikke-kommersielt aksjeselskap som også gir ut tidsskriftene Museum og Bok & bibliotek. Aksess er i første omgang et samarbeid mellom ABM-media AS, fagtidsskriftet Arkheion (forløperen) og Arkivforbundet. I prosjektperioden bruker ABM-media av sin egenkapital for å få satsningen på bena.

I løpet av den treårige prøveperioden må Aksess rustes økonomisk for varig drift. Dette er avhengig av mange faktorer, deriblant flere abonnenter og annonsører, men også støtte fra feltet selv. På lignende måte som arkivinstitusjoner er avhengige av offentlig finansiering, er også et tidsskrift for sektoren det. Arkivsektoren selv har ikke økonomiske muskler til å finansiere tidsskriftet alene. 

Hvorfor Aksess? 

Den største forskjellen fra forløperen Arkheion er at Aksess er et uavhengig tidsskrift. Det å være uavhengig, innebærer at redaktøren må følge Redaktørplakaten. Denne skal sikre fri og uavhengig styring av det redaksjonelle innholdet og de som skriver.

FØRSTE UTGAVE: I november 2022 ble første utgave av AKSESS lansert. Design: Jeanette Karlsen. Forsidebildet viser Hammersborg fritidsklubb som i november 1955 laget avis for Morgenposten. Foto: Engesland og Fjørtoft, Billedbladet NÅ, Riksarkivet. Hentet fra Digitalarkivet.

Aksess er medlem av Norsk tidsskriftforening og av Fagpressen, og medlemskap i Fagpressen krever at man følger Redaktørplakaten.

Et uavhengig tidsskrift kan løfte blikket, gå i dybden, stille spørsmål, se sammenhenger og gi plass for tematikk og meninger som ellers ikke ville ha hatt en plass i offentligheten.  

Aksess har et mål om å være for hele feltet/sektoren og derfor har vi undertittelen - "tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning".  

Se Aksess' formålsparagraf her.  

Noe av det som skiller arkiv fra feltene museum og bibliotek, er at arkiv ikke er like kjent og kjært for folk flest. Sektoren har derfor en jobb å gjøre når det gjelder å bevisstgjøre samfunnet om hva arkiv er og hvorfor det er både viktig og spennende. Dette ønsker Aksess å bidra til.

Sammen for sektoren  

Aksess vil vise bredden og dybden, noen ganger overordnet og andre ganger detaljert, men alltid tematikk knyttet til arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Vi vil stille spørsmål og oppmuntre til debatt.

For å lykkes med å sikre sektoren den uavhengige kanalen vi mener den trenger, trenger vi dere der ute.

Les mer om Aksess her. 

(Nettsiden til Arkheion er dessverre ikke tilgjengelig.)  

Powered by Labrador CMS