INNSYN

Varsku om svekkelse av demokratiet 

Regjeringens forslag om å endre offentleglova vekker harme. Det ropes varsku fra flere kanter, både i i høringssvarene som renner inn og i debattinnlegg. AKSESS har samlet noen av synspunktene.

Publisert Sist oppdatert

Unntatt offentlighet

Forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og arkivforskrifta.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et tillegg i offentleglova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet. 

Videre foreslås det endringer i offentlegforskrifta og arkivforskrifta som klargjør at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom eInnsyn eller på annen måte.

Arkivverkets kritikk  

Arkivverket, landets øverste arkivmyndighet, er bekymret for hvilke uante og ikke-tilsiktede effekter lovforslaget vil ha for rettssikkerhet, ytringsfrihet og demokrati. 

I et debattinnlegg i Kommunal Rapport (26.06.23) kritiserer riksarkivar Inga Bolstad forslaget. Hun skriver blant annet: «Hvis innsynsmulighetene svekkes, vil også ytringsfriheten begrenses. Arkivverkets tilsyn viser at forvaltningen allerede ikke oppfyller sine arkivplikter. Dermed mister enkeltmennesker, pressen og samfunnet muligheten til å få innsyn, og til å ettergå beslutninger og vedtak.»

Med den foreslåtte endringen vil det bli umulig for pressen og andre å få vite hvilke organinterne dokumenter som finnes i en sak.

Les Arkivverkets høringssvar her.

Redaktørenes varsku 

«Forslaget til endring av loven bør bekymre alle som er opptatt av åpenhet og tillit i det norske samfunnet.» skriver ti redaktører i et felles debattinnlegg i Aftenposten (28.06.23). De ti er styreleder og alle regionslederne i Norsk Redaktørforening. varsku mot de foreslåtte endringene. 

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det være mulig å skjule at det faktisk foregår, eller har foregått, en saksbehandling, skriver Norsk Redaktørforening. De ber om at forslaget legges til side, eventuelt at det utsettes i påvente av en grundig utredning der man ser den i sammenheng med oppfølgingen av evalueringen av offentleglova. 

Les også redaktørforeningens sak om høringen på nored.no (28.06.23) 

Kritiske blikk

"Det skapes innsynsfrie rom i beslutningsprosessene" skriver Fagpressen på sin nettside 29.06.23 som en kommentar til sitt høringssvar. De mener at det utsendte forslaget til endringer i offentleglova bør skrinlegges. 

Fagpressen er presseorganisasjonen for redaktørstyrte fag- og nisjemedier i Norge - og AKSESS er et av medlemmene. Fagpressen skal arbeide for at de uavhengige fagmediene sikrer innsikt og dybde i samfunnsdebatten.

I sin høring skriver de videre:  "Samtlige presseorganisasjoner viser i sine høringssvar hvordan forslaget om å endre offentleglova vil skape vanskeligere arbeidsforhold for journalister som bruker innsynsretten som viktig verktøy for å lage journalistikk. Det vil være et alvorlig tilbakeskritt for journalistikken dersom det blir vanskeligere å vite hva man bør be om innsyn i."

Les Fagpressens høringssvar her.

Journalføring er en plikt!

Anja Jergel Vestvold, leder for Norsk Arkivråd, sier til Aftenposten at hun får vond smak i munnen når det kommer et lovforslag nå. Videre står det: «Erfaringen hennes, og erfaringen fra andre som jobber med journalføring, tilsier at forslaget kommer på toppen av det hun mener er en allerede skrantende holdning til journalføring i offentlig forvaltning.»  (Aftenposten 28.06.23)

Tilliten til forvaltningen på spill

Sivilombud Hanne Harlem sier til Aftenposten at tilliten til forvaltningen står på spill. Sivilombudet mener Justisdepartementets vurderinger i forslaget fremstår som unyanserte og at de burde være grundigere drøftet: «Høringsnotatet drøfter ikke konsekvensen av at hvis man fjerner muligheten til å i det hele tatt vite at organinterne dokumenter eksisterer, er det også vanskelig å be om innsyn. Vi vet av erfaring at forvaltningen kan ta feil av hva som er et organinternt dokument.»  (Aftenposten 28.06.23)

Også den interkommunale arkivinstitusjonen IKA Kongsberg ser alvorlig på Justisdepartementets forslag, som de mener er et ønske om å svekke innbyggernes rettigheter til fordel for en mer avslappet arbeidshverdag. 

I sin høring skriver de at god forvaltningsskikk tilsier at forvaltningen skal være saklig, åpen og serviceinnstilt. "Departementet sitt ynskje om å prioritere 'den frie, interne meningsutvekslingen i organet' høgare enn innbyggjarane sin rett til innsyn, synleggjer ei utvikling vi ikkje likar." 

"Vi meiner at konsekvensen av å gjennomføre endringsforslaga gjer at det vil finnast mindre tilgjengeleg dokumentasjon av offentleg verksemd. Dette bryt med med offentlegheitsprinsippet og med kjerneverksemda til kommunearkivinstitusjonane. Endringane er dermed av ein slik art at vi prinsipielt ikkje kan godta nokon av forslaga."   

Les hele IKA Kongsbergs høringssvar her

Svar innen 5. juli

Høringsfristen går ut 5. juli, så det er fortsatt tid til å sende inn et høringssvar. 
Alle høringssvarene legges alfabetisk på Regjeringens side for høringen.

Powered by Labrador CMS